Online Contributor

Paulina

Online Contributor
Paulina

Photographer - Alexey Yanbaev

Model - Paulina Egorova

MUAH - Regina Yagofarova

Style - Alyona Pryamikova, Evgeniya Csherbakova